OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Základné informácie

 

 

Prevádzkovateľ: Súkromná základná škola Jozefa Dömeho

 

Adresa: Dolný Ohaj 583, 941 43 Dolný Ohaj

 

Zodpovedná osoba: Jozef Döme, szusjozefadomeho@gmail.com

 

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie. Okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov zodpovednej osoby, je orgán verejnej moci povinný sprístupniť údaje:

 

Informácie o účeloch spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené:

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzovania účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený zrozumiteľne definovaný, oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie zlučiteľný s týmto účelom.

 

Spracúvanie osobných údajov musí byť naviazané na účel spracúvania osobných údajov. Je potrebné zamedziť, aby sa rozsah spracúvaných osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na daný účel. V prípade ak je účel, rozsah alebo zoznam osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať. Ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať, aby sa zbytočne nerozširovali nad rámec účelu.

 

Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosti prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď osobné údaje nezíska priamo od dotknutej osoby. Je potrebné zo strany prevádzkovateľa poskytnúť tieto informácie dotknutej osobe pri ich získavaní, najneskôr v dostatočnom časovom predstihu. Informácie musia byť poskytnuté jasne, zrozumiteľne tak, aby im dotknutá osoba porozumela.

 

 

Právo dotknutej osoby:

Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

 

Dotknutá osoba, ktorá má podozrenie, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo ich zneužitiu, môže podať návrh na začatie konania o ochranu osobných údajov, na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Návrh na začatie konania možno podať písomne, elektronickými prostriedkami, osobne ústnou formou do zápisnice, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba najneskôr do troch dní doplniť písomne alebo ústne do zápisnice. Využitie elektronických prostriedkov musí byť zabezpečené zaručeným elektronickým podpisom.

 

Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia §63 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať:

 

 1. Meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu navrhovateľa
 2. Podpis navrhovateľa
 3. Identifikácia subjektu, proti ktorému návrh smeruje, a to – (názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, IČO, prípadne právna forma)
 4. Predmet návrhu s označením, t.z. práva, ktoré boli podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušené
 5. Dôkazy (fotokópie) na podporu tvrdených v návrhu

 

Úrad pre ochranu osobných údajov SR rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch môže túto lehotu predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov. O jej predĺžení musia byť účastníci konania informovaný písomnou formou.

 

Právo žiadať informácie:

 

Informácie o práve žiadať od príslušného orgánu prístup k osobným údajom, ktoré sa dotknutej osoby dotýkajú, ich opravu, vymedzenie alebo obmedzenie ich spracúvania

Dotknutá osoba má právo získať od príslušného orgánu potvrdenie o tom, či sa jej osobné údaje spracúvajú a následne jej vzniká právo získať prístup k týmto osobným údajom informáciám, v nasledovnom rozsahu:

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ ich spracúvania
 2. Kategórie spracúvaných osobných údajov
 3. Kategórie príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretej krajine alebo medzinárodné organizácie
 4. Doba uchovávania osobných údajov
 5. Právo žiadať od príslušného orgánu opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie, obmedzenie ich spracúvania
 6. Právo podať návrh na začatie konania podľa §100
 7. Zdroje osobných údajov, ak sú dostupné

 

Fyzická osoba by mala mať právo na prístup k údajom, ktoré boli o nej získané a následne toto právo si uplatňovať pri overovaní zákonnosti pri ich spracúvaní. Každá dotknutá osoba má právo vedieť a byť informovaná o účeloch spracúvania údajov, kategóriách dotknutých osobných údajov, dobe ich spracúvania, príjemcoch osobných údajov… Dodržanie uvedeného práva fyzickej osoby sa zabezpečí zhrnutím uvedených údajov v zrozumiteľnej podobe, to znamená vo forme, ktorá umožňuje dotknutej osobe – byť informovaná o uvedených údajoch a v prípade potreby uplatniť svoje práva, ktoré je zákon o ochrane osobných údajov umožňuje.

Príslušný orgán môže úplne alebo čiastočne obmedziť prístup k osobným údajom v takom rozsahu a na také časové obdobie, potrebné na dodržanie práv a oprávnených záujmov dotknutej fyzickej osoby v demokratickej spoločnosti, nevyhnutné a primerané, aby sa zabránilo mareniu úradného alebo súdneho zisťovania, vyšetrovania na účely trestného konania, aby sa ochránila verejná alebo národná bezpečnosť, prípadne aby sa ochránili práva a slobody iných. Príslušné orgány by mali posúdiť, či je potrebné prístup obmedziť úplne alebo iba čiastočne.

Akékoľvek obmedzenie prístupu by malo byť dotknutej osobe oznámené v písomnej forme, ktorá by obsahovala skutkové alebo právne dôvody, na ktorých je uvedené rozhodnutie založené.

Dotknutá osoba má právo žiadať o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej dotýkajú, žiadať ich vymazanie ak je ich spracúvanie {„type“:“block“,“srcIndex“:1,“srcClientId“:“e3409bc4-0631-4609-b967-afd300ac5ab1″,“srcRootClientId“:““}v rozpore so zákonom.

Opravu alebo vymazanie osobných údajov je potrebné oznámiť príjemcom, ktorým sa údaje poskytli aj príslušným orgánom, od ktorých nesprávne údaje pochádzali.

 

Pre zaručenie zákonného spracúvania osobných údajov dotknutej osoby, na zabezpečenie uplatnenia svojho práva zo strany dotknutej osoby, je potrebné aby dotknutá osoba bola hlavne a prioritne informovaná o:

 

 1. Právnom základe spracúvania jej osobných údajov
 2. O časovom intervale za ktorý sa budú jej osobné údaje spracúvať
 3. Aký je účel spracúvanie jej osobných údajov
 4. Kategórie príjemcov, ktorým sa budú je osobné údaje ďalej poskytovať